Πνευματικά Δικαιώματα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ : Το σύνολο του περιεχομένου του www.guruelectrics.gr, δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα διάφορα αρχεία, σήματα και λογότυπα, κλπ αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η προβολή τους δεν μπορεί να εννοηθεί ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του guru electrics αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η εταιρεία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών / καταναλωτών / επισκεπτών / μελών του.
Συνδέσεις (links) προς άλλες Ιστοσελίδες (site) που θα βρείτε στο  www.guruelectrics.gr είναι τελείως ανεξάρτητα. Η Γ.Καρβελάς ΑΕ δεν αντιπροσωπεύει και δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη γνησιότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια σύνδεση (link) σε άλλες Ιστοσελίδες (site) και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με δική σας ευθύνη.
Η Γ.Καρβελάς ΑΕ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του www.guruelectrics.gr συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του www.guruelectrics.gr. Το www.guruelectrics.gr  περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Η Γ.ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΕ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο όλων των εξωτερικών συνδέσμων που χρησιμοποιούνται στο www.guruelectrics.gr.
Κάθε διαφορά που ενδέχεται να ανακύψει κατά την ερμηνεία και εφαρμογή οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή εξ’ αφορμής αυτού θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

ΚΑΛΑΘΙ

close